Navigation

            Contact us

            Zhongshan speeding Li Machinery Co. Ltd.

            Address: Guangdong Xiaolan Town, Zhongshan City Xiaolan Road No. 91

            Contact person: Mr. Fang

            Hand machine: 13802699824

            Tel: 0760-22115533

            Fax: 0760-22115535

            Mail box: chaosuli@163.com

            Network access: www.iliwb.com

            link